Privacy statement

Improving care with Metro Mapping

Privacy statement

Metromapping.org is onderdeel van de Metro Mapping Foundation. De Metro Mapping Foundation, gevestigd aan Muntengang 1 7411 GD Deventer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is tot stand gekomen met behulp van de privacyverklaring generator tool op veiliginternetten.nl van de Rijksoverheid.

Contact:

Personal data that we process

Metro Mapping Foundation verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • First and last name
  • E-mail adress

Special and/or sensitive personal data that we process

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@metromapping.org, dan verwijderen wij deze informatie.

For what purpose and on the basis of which basis do we process personal data?

Metro Mapping Foundation verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • Contact met u op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

How long we keep personal data

Metro Mapping Foundation bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Sharing personal data with third parties

Metro Mapping Foundation verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Metro Mapping Foundation blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij maken gebruik van de volgende diensten:
DienstExplanation
Google AnalyticsGoogle Analytics is op metromapping.org zo ingesteld dat ip-adressen worden ge-anonimiseert. Google Signals en advertentie-personalisatie zijn uitgeschakeld.
MailchimpMailchimp wordt gebruikt voor het verzamelen van emailadressen en het verzenden van nieuwsbrieven.

Cookies, or similar techniques, we use

Metro Mapping Foundation gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Metro Mapping Foundation gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: veiliginternetten.nl.

Cookielijst

Cookie: Google Analytics
Name: _Ga
Function: Analytical cookie that measures website traffic and stores visitor data
Save time: 2 years

Cookie: Google Analytics
Name: _Gid
Function: Analytical cookie that measures website traffic and stores visitor data
Save time: 24 hours

Cookie: Google Analytics
Name: _Gat
Function: Limits the number of requests
Save time: 1 Min

Viewing, modifying or deleting data

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Metro Mapping Foundation en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@metromapping.org. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Metro Mapping Foundation wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl.

How we secure personal data

Metro Mapping Foundation neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@metromapping.org.

Service design

Service design is a field within design in which not one product but complete services are developed (or existing services are improved). Service designers work in the design process together with customers and the service provider. They use design methods to develop solutions for everything that is involved in service provision: the contacts between customers and service provider, the process and also all kinds of information and products that are used in the service provision. Service design is used to develop a user-friendly and consistent service that contributes to a predetermined goal.

Metro Mapping is a service design method with which care paths are (re)designed. A care path is the service that arises between a care organization and patients. Metro Mapping is being developed to support shared decision-making in a care path.